Podziękowanie

    Pragniemy złożyć podziękowanie Uczestnikom Uroczystości Pogrzebowych, które upamiętniały Postać Ś.P. Janiny Fetlińskiej, Senator Rzeczypospolitej Polskiej, oraz Wszystkim Tym, którzy poświęcili nam swój czas, wspierali nas duchowo w tych trudnych dla nas chwilach po stracie Kochanej Żony i Mamy, a także pomogli zorganizować nam uroczystości pogrzebowe.
Włodzimierz i Bartosz Fetlińscy
zobacz wpisy
(...) Zwiędły kwiaty i wachlarz z piór strusich
czas ucieka jak chmara szarańczy
wszystko kończy się wcześniej niż musi (...)

M. Pawlikowska-Jasnorzewska

1952-2010

Janina Fetlińska Senator RP VII kadencji nie żyje

odszedł niezwykły Człowiek, Polityk o wielkim sercu,
oddana ludziom przez całe życie
  Dnia 10 kwietnia 2010 r., w sobotę Senator RP Janina Fetlińska wsiadła do samolotu TU-154, lecącego z delegacją Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego na uroczystości związane z obchodami 70. rocznicy Zbrodni Katyńskiej. Samolot rozbił się przy próbie lądowania, ok. 1.5 km od lotniska wojskowego pod Smoleńskiem. Nikt nie przeżył katastrofy.

  Wstrząśnięci do głębi rozmiarem tragedii łączymy się w bólu i cierpieniu z rodzinami ofiar katastrofy, składając wyrazy szczerego współczucia wszystkim bliskim, którzy ponieśli niepowetowaną stratę.
Życiorys Janiny Fetlińskiej
Posłuchaj materiału wspomnieniowego, przygotowanego przez red. Marka Cynkara z Polskiego Radia Rzeszów
Archiwalna witryna internetowa

Księga Kondolencyjna

sobota, 17.04.2010 godz.21:52   
Autor:   Towarzystwo Mi?o?ników Wilna w Poznaniu
Rodzinie ?.p. Pani Janiny Fetli?skiej Senator RP sk?adamy wyrazy serdecznego wspó?czucia ??cz?c si? z Pa?stwem w bólu i smutku. Mieli?my zaszczyt pozna? osobi?cie Pani? Senator na I ?wiatowym Zje?dzie Wilniuków w 2009 roku. To by? dla nas prawdziwy zaszczyt. Dobry Jezu, a nasz Panie daj JEJ wieczne spoczywanie.

sobota, 17.04.2010 godz.23:53   
Autor:   Anna Rucka
Nie zna?am osobi?cie Pani Senator Fetli?skiej, ale wiem ?e by?a bardzo dobrym cz?owiekiem. Interweniowa?a zawsze gdy komu? dzia?a si? krzywda. Trzeba wierzy? ?e ?mier? jest jedynie pocz?tkiem lepszego ?ycia.

niedziela, 18.04.2010 godz.01:40   
Autor:   Alicja Adwent wdowa po europo?le ?p. Filipe Adwencie
Tragiczne odej?cie Pani Senator Janiny Fetli?skiej nape?nia mnie oraz moje dzieci ogromnym bólem.Zgin?? cz?owiek,polityk o wyj?tkowej wra?liwo?ci. To Ona jako jedyny polityk w naszym parlamencie pojawi?a si? w naszym domu niebawem po tragicznej ?mierci mojego m??a ?p.Filipa Adwenta ,córki Marysi i rodziców m??a .By?a dla mnie du?ym oparciem w tym osamotnieniu.Odwa?nie powtarza?a w senacie,?e jest to ?mier? o nie wyja?nionych okoliczno?ciach, ?mier? cz?owieka, który nara?a? si? dla dobra Polski.Nara?aj?c si? sama odwa?nie nalega?a na wp?ywowych polityków, ?e nale?y t? ?mier? wyja?ni?.Wielokrotnie z senatorskiej mównicy przypomina?a o zas?ugach i patriotyzmie m??a i corocznie patronowa?a uroczysto?ci? rocznicowym zawsze niestety jako jedyny polityk ,nie maj?c w tym ?adnego osobistego interesu.Troskliwie pyta?a si? o moje dzieci i bardzo chcia?a im pomaga?.Mia?am okazj? pozna? T? wyj?tkow? kobiet?, która kocha?a pomaga? ludziom a przy tym by?a taka skromna, zawsze u?miechni?ta,nie pchaj?ca si? do pierwszych szeregów. Ma?o mówi?a wi?cej robi?a, bez szumu i rozg?osu.Mówi?a mi, ?e jest szcz??liwa, ?e ma t? mo?liwo?? pomagania ludziom i bez reszty, ca?kowicie oddawa?a si? pracy polityka jako s?u?by.Kocha?a swoj? prac? polityka,cieszy?a si? ni? i wcale nie przeszkadza?o Jej ,?e czasami uczestniczy?a w kilku uroczysto?ciach jednego dnia,?e obrady zawsze trwa?y do pó?nych godzin nocnych.By?a ?wiadoma, ?e zaniedbuje rodzin? ale pasja i szansa czynienia dobra by?y silniejsze.Razem z pos?em T.Wo?niakiem utworzyli w parlamencie najliczniejsz? Komisj? - do nauki spo?ecznej Ko?cio?a.Tu walczy?a o warto?ci chrze?cija?skie, o rodzin? ,o godno?? ?ycia ludzkiego i krzy?a. Uczestniczy?am w tych buduj?cych spotkaniach, które mobilizowa?y naszych polityków do refleksji i dzia?ania.Jako polityk oraz piel?gniarka i to z doktoratem wi?za?a z t? dzia?alno?ci? du?e nadzieje na przysz?o??.Stracili?my cz?owieka i polityka wielkiego formatu,odwa?nego, wra?liwego na ludzk? krzywd? i g??bokiej wiary.Wieczny odpoczynek racz da? Jej Panie!Teraz ju? jeste?cie razem z Filipem, Marysi?,Stanis?awem i Jeanne Adwent w Niebie.

niedziela, 18.04.2010 godz.09:55   
Autor:   Piel?gniarka z Ciechanowa Janina J-Sz
Droga Ninko,imienniczko...Jak ?ycie jest kruche,przekonujemy si? wszyscy,a zw?aszcza my piel?gniarki na codzie?.Dzie? 10.IV.2010 jest jednak wyjatkowym dniem i pozostanie ca?emu narodowi polskiemu g?eboko w pamieci.Katastrofa która zabra?a KWIAT NASZEGO NARODU,a w?ród nich Ciebie kochana kole?anko!!!Dlaczego ni us?ysz? ju? Twojego ciep?ego g?osu-Cze?? Janeczko,co s?ycha?,jak Piotru??Nie zobacz? Tojego mi?ego u?miechu i s?ów pocieszenia,wiary w siebie lub tez zachety do podnoszenia kwalifikacji.Kiedy porosi?a? mnie o dane,dorobek zawodowy, spo?eczny,osi?gniecia poetyckie do swojej piblikacji,by?am szczerze zaskoczona i jednoczesnie cieszy?am si?,ze dla Ciebie nie by?am zwyk??,szeregow? pielegniark? a przede wszystkim"cz?owiekiem",który zyje,czuje i co? sob? prezentuje.Twoja osobowo?? bardzo pozytywnie na mnie wp?ywa?a. Na zawsze pozostaniesz w mojej pami?ci!!!
Spoczywaj w pokoju wiecznym...
Wyrazy wspó?czucia m??owi, synowi i rodzinie pogr??onej we wspólnej za?obie.Ja i kolezanki z naszego ciechanowskiego szpitala podzielamy z Wami ten ból.
Wieczny odpoczynek racz dac jej Panie.......

niedziela, 18.04.2010 godz.10:17   
Autor:   Danuta C.
Dzi?kujemy, ?e piel?gniarstwo dzi?ki Pani zyska?o nowy wymiar, ?e stara?a si? Pani pokaza?, ?e nale?y by? dumnym z tego, ?e jest si? piel?gniark?/piel?gniarzem.
Na zawsze spoczywaj w pokoju.

niedziela, 18.04.2010 godz.15:07   
Autor:   Iwonka P.
Kochana Pani Doktor nigdy Ci? nie zapomn?. Wyrazy wspó?czucia dla rodziny. Piel?gniarka absolwentka PWSZ Ciechanów

niedziela, 18.04.2010 godz.16:28   
Autor:   Grzegorz Fetli?ski
Wyrazy szczerego wspó?czucia z powodu ?mierci cioci sk?ada Grzegorz z ?on? Ann? i synem ?ukaszem.

"Nie umiera ten, kto ?yje w pami?ci innych" - ufamy, ?e b?dziesz ?y?a w sercach wielu...

niedziela, 18.04.2010 godz.17:49   
Autor:   El?bieta i Tadeusz Gr?kiewicz wraz z rodzin? z G?bina
Wyra?amy g??boki smutek po stracie tak zacnej osoby, która s?u?y?a narodowi polskiemu. Zostanie pani w naszej pami?ci jako cz?owiek, który pozosta? wierny warto?ciom moralnym. ??czymy si? w bólu z rodzinami zmar?ych w katastrofie pod Smole?skiem. Niech spoczywaj? w pokoju i pozostan? na zawsze w naszych sercach.

niedziela, 18.04.2010 godz.20:18   
Autor:   ciechanowianka
wyrazy g??bokiego wspó?czucia dla m??a i syna.
wieczny odpoczynek racz jej da? panie.

niedziela, 18.04.2010 godz.21:27   
Autor:   Iwona Bru?k
To przecie? mia?o by? inaczej!
Czekali?my na wyk?ad Pani Senator podczas konferencji w dniu 14 kwietnia na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. "Ciechanowskie Konsorcjum zdrowia"
Termin uzgadnia?y?my w lutym - pod katy?skie uroczysto?ci..
Konferencja si? odby?a, wspominali?my Pani? Senator, na fotelu w 1 rz?dzie obok Pani zdj?cia po?o?yli?my bia?? ró??.
B?dziemy pami?ta?; serdeczno??, profesjonalizm...

niedziela, 18.04.2010 godz.21:28   
Autor:   Zgromadzenie Córek Najczystszego Serca Naj?wi?tszej Maryi Panny
?aci?ska sentencja mówi: "Dulce et decorum est pro patria mori"- S?odko i zaszczytnie jest umrze? za Ojczyzn?. Zgromadzenie Córek Najczystszego Serca N.M.Panny ??czy si? w g??bokim bólu i cierpieniu z ca?? Rodzin? z powodu tragicznej ?mierci Pani Janiny Fetli?skiej Senator RP VII kadencji. Osoby delikatnej, pogodnej o wielkim i wra?liwym sercu na sprawy Ko?cio?a i Ojczyzny.?egnaj?c Pani? Janin?, tak wielce oddan? sprawie Polaków na Wschodzie, wyra?amy podzi?kowanie za wiele dobra wy?wiadczonego dla naszego Zgromadzenia na Litwie. Pozostanie Pani w naszej pami?ci i modlitwie. Dobry Jezu, a nasz Panie, daj Jej wieczne spoczywanie.

niedziela, 18.04.2010 godz.21:49   
Autor:   Lucyna Jakubowska
Ineczko !
Zostawi?a? Rodzin?, Przyjació?, swoje pasje, swoje marzenia, których mia?a? wiele i nadziej?...
Na zawsze pozostaniesz w mojej pami?ci.
Wyrazy najg??bszego wspó?czucia dla M??a W?odzimierza, Syna Bartosza i ca?ej Rodziny

niedziela, 18.04.2010 godz.21:57   
Autor:   Zgromadzenie Córek Najczystszego Serca Naj?wi?tszej Maryi Panny
?aci?ska sentencja mówi: "Dulce et decorum est pro patria mori"- S?odko i zaszczytnie jest umrze? za Ojczyzn?.
Zgromadzenie Córek Najczystszego Serca N.M.Panny ??czy si? w g??bokim bólu i cierpieniu z ca?? Rodzin?, z powodu tragicznej ?mierci pod Smole?skiem Pani Janiny Fetli?skiej Senator RP VII kadencji. Osoby szlachetnej, delikatnej, pogodnej o wielkim i wra?liwym sercu na sprawy Ko?cio?a i Ojczyzny. ?egnaj?c Pani? Janin?, tak bardzo oddan? sprawie Polaków na Wschodzie, wyra?amy podzi?kowanie za wiele dobra wy?wiadczonego dla naszego Zgromadzenia na Litwie. Pozostanie Pani w naszej pami?ci i modlitwie. Dobry Jezu, a nasz Panie, daj Jej wieczne spoczywanie.

niedziela, 18.04.2010 godz.23:52   
Autor:   KATARZYNA Z LEGNICY
WYARAZY WSPÓ?CZUCIA RODZINIE PANI SENATOR JANINY FETLI?SKIEJ,
KTORA ODESZ?A OD NAS TAK NAGLE.
"CZASU NIE BY?O NA PO?EGNANIE
TERAZ ZOSTA?O TYLKO P?AKANIE" - KOLE?ANKI PIELEGNIARKI Z PTP
KO?A LEGNICA,LUBIN I Z?OTORYJA

poniedziałek, 19.04.2010 godz.00:29   
Autor:   Maria z Ciechanowa

?ycie nasze jak poci?g si? toczy,
gdy si? rodzisz to wsiadasz do niego.
I ten poci?g przez ?ycie Ci? wiezie
a? do ko?ca – przystanku Twojego.

Nikt z nas nie zna czasu podró?y.
Poci?g jedzie,wci?? nowe perony,
ci?gle nowi ludzie wsiadaj?.
Poci?g w ro?ne rozwozi ich strony.

Najsmutniejsze s? chwile w podró?y,
gdy wysi?d? Ci,których Ty kochasz.
Po nich zawsze pustka zostaje,
cicho w k?cie przedzia?u zaszlochasz.

I ju? smutek zostanie do ko?ca.
I t?sknota co pali Ci? skrycie,
bo ju? bez tych co byli najbli?si
musisz dalej pojecha? przez ?ycie.

Lecz gdy w ko?cu do celu dojedziesz,
na ko?cowym wysi?dziesz peronie,
to pami?taj,?e oni tam b?d?,
znowu odnajdziesz ich d?onie.....

poniedziałek, 19.04.2010 godz.08:13   
Autor:   PIEL?GNIARKA
Bardzo ci?zko po?egna? tak wspania?? i serdeczn? osob? dzi?ki której jestem piel?gniark?. Sk?adam Wyrazy wspó?czucia dla rodziny.
[*]

poniedziałek, 19.04.2010 godz.09:00   
Autor:   Maria Sa?amacha - Warszawa
" ?pieszmy si? kocha? ludzi,tak szybko odchodz?".... Ninko nie ma Ci? ju? w?ród Nas. Jak smutno. Tyle zawdzi?czam Ja i Moja Rodzina Tobie - cz?owiekowi, który zawsze by? gotowy przyj?? z pomoc? gdy o to prosi?e?. To Ty by?a? moim promotorem pracy na II stopie? specjalizacji,"wymog?a?" na mnie aby dalej prowadzi?a dzia?alno?? naukow?. Ju? nie b?d? mia?a przyjació?ki w tzw. "wy?szych sferach".
?egnaj,
Maria z Rodzin?

poniedziałek, 19.04.2010 godz.09:31   
Autor:   Jacek C.
Wyrazy wspó?czucia dla pogr??onej w ?alu rodziny pani senator. Pozostanie w naszych sercach na d?ugie lata

poniedziałek, 19.04.2010 godz.10:06   
Autor:   Tadeusz Szczyrbak, Rodzina Rod?a-Wroc?aw
W imieniu Rodziny Rod?a oraz Fundacji Polskie Gniazdo we Wroc?awiu sk?adam nasze szczere wyrazy wspó?czucia Rodzinie Zmar?ej oraz wszystkim tym, dla których by?a Ona szczególnie bliska.?p.Pani? Senator pozna?em w czerwcu 2009 roku w Sejmie RP na konferencji po?wi?conej ?p.Filipowi Adwentowi w 4 rocznic? Jego ?mierci.Od tego czasu informowa?em Pani? Senator o naszej dzia?alno?ci na niwie Rod?a,która przypomina chlubne karty naszych przodków na Ziemiach Zachodnich i Pó?nocnych w okresie mi?dzywojennym.Jesieni? ubieg?ego roku kilkakrotnie kontaktowali?my si?, gdy powstawa? nowy numer G?osu Rod?a, a ja poszukiwa?em ludzi dobrej woli, którzy ze wzgl?du na pami?? o ?p.Filipie Adwencie, zechc? wspomóc powstaj?c? publikacj?.Dobr? wol? zawsze mo?na by?o bowiem zauwa?y? u ?p.Pani Senator.Oby Jej ?yciowa postawa sta?a si? dla polskich parlamentarzystów-i nie tylko-swoistym wzorem do na?ladowania, wzorem pracy na rzecz dobra wspólnego.Niech odpoczywa w pokoju!

poniedziałek, 19.04.2010 godz.10:55   
Autor:   Ewelina
Wielki Ból...Kondolencje dla Rodziny Pani Janiny

poniedziałek, 19.04.2010 godz.11:27   
Autor:   Zespó? Szkó? STO w Raci??u www.storaciaz.pl
W sobot? 10 kwietnia 2010 roku senator Rzeczpospolitej Polskiej Janina Fetli?ska wsiad?a do samolotu TU-154, by, towarzysz?c Prezydentowi Polski Lechowi Kaczy?skiemu, wzi?? udzia? w uroczysto?ciach upami?tniaj?cych 70. rocznic? Zbrodni Katy?skiej. Samolot rozbi? si? podczas podchodzenia do l?dowania na lotnisko pod Smole?skiem. Wszyscy zgin?li.
Pani Senator by?a piel?gniark?, pierwsz? w Polsce, która w swojej dziedzinie uzyska?a tytu? doktora nauk medycznych. By?a zwi?zana kolejno z Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Ciechanowie, Wy?sz? Szko?? Humanistyczn? im. A. Gieysztora w Pu?tusku, Wy?sz? Szko?? Zawodow? w Ciechanowie. Zosta?a wybrana na senatora z listy Prawa i Sprawiedliwo?ci w okr?gu p?ockim.
By?a dobrym, ?yczliwym cz?owiekiem. Pisa?a: „Mój zawód – piel?gniarstwo – nauczy? mnie patrze? na drugiego cz?owieka jak na osob?, której zawsze powinnam udziela? pomocy w potrzebie”. I w my?l tych s?ów by?a obecna w ?yciu ludzi i instytucji naszego regionu. Naszym te?. Pami?tamy o tym i b?dziemy pami?ta?.
Rodzinie Pani Senator Janinie Fetli?skiej sk?adamy wyrazy g??bokiego wspó?czucia.

Dyrekcja i Rada Pedagogiczna Zespo?u Szkó? Spo?ecznego Towarzystwa O?wiatowego w Raci??u

poniedziałek, 19.04.2010 godz.11:57   
Autor:   Anna Nasta?y-Ratusi?ska
Pani Dyrektor (taki tytu? pozostanie w mojej pami?ci z Mazowieckiego Centrum Zdrowia Publicznego)- dzi?kuj? za wzór silnej kobiety, która mo?e wiele zdzia?a?.

poniedziałek, 19.04.2010 godz.12:31   
Autor:   El?bieta Buczkowska - Prezes Naczelnej Rady Piel?gniarek i Po?o?nych
Janinie Fetli?skiej – kole?ance, piel?gniarce, spo?ecznikowi, Senator RP

Ninko, tak trudno mówi? o rozstaniu na zawsze, pami?? moja odtwarza wiele spotka? zwi?zanych z reform? ochrony zdrowia, wa?nej roli piel?gniarek i po?o?nych w opiece nad cz?owiekiem w jego ?rodowisku zamieszkania, pracy, nauki, zak?adzie opieki zdrowotnej.

To prawie 15 lat temu pozna?y?my si? na debatach o zmianach opieki zdrowotnej w Polsce. Ty w Konsorcjum Ciechanowskim, ja – w Wielkopolskim. Podziwia?am Ci? za pasj? i zaanga?owanie w spraw? wa?n? dla spo?ecze?stwa, zdrowie i bezpiecze?stwo obywateli. Obdarzono Ci? zaufaniem wybieraj?c do Senatu RP. Byli?my dumni, ?e jeste? w parlamencie.

Wspominam wspólne z Naczeln? Rad? Piel?gniarek i Po?o?nych organizowane konferencje w Senacie, wnoszone poprawki do ustaw. Pozostawi? trwa?y ?lad Twojej pracy na rzecz rozwoju naszych zawodów – serdecznie dzi?kuj?.

Tyle by?o przed nami jeszcze do zrobienia, mówi?am Tobie o tym. Niestety tragiczny los odebra? nam Ciebie na zawsze.

Pozostaniesz w mojej pami?ci i sercu oraz ca?ego ?rodowiska zawodowego. Spoczywaj w pokoju.


El?bieta Buczkowska
Prezes
Naczelnej Rady Piel?gniarek i Po?o?nych

poniedziałek, 19.04.2010 godz.12:35   
Autor:   Zak?ad Promocji Zdrowia, Instytut Reumatologii
Zachowamy pami?? osobistej troski i wysi?ku Pani Senator, jaki w?o?y?a w rozwi?zywanie problemów ogromnej rzeszy chorych reumatycznych. Niedawne posiedzenie Senackiej Komisji Zdrowia, które zaprojektowa?a Pani Senator sk?oni?o uczestników do twórczych refleksji nad przewlek?ymi chorobami reumatycznymi w Polsce.
Przybywaj?c na seminaria i konferencje po?wi?cone celom aktualnej polityki zdrowotnej anga?owa?a swój czas, uwag? i zdolno?? trafnej oceny przedstawianych publicznie rezultatów bada?.
Pragnienie racjonalizacji celów w opiece zdrowotnej uznajemy za Jej przes?anie, które musimy podj?? w dalszych latach.
Powtórzmy za Czes?awem Mi?oszem: „Ci, którzy ?yj? otrzymuj? mandat od tych wszystkich, którzy umilkli na zawsze”.

poniedziałek, 19.04.2010 godz.12:40   
Autor:   Bo?ena Zboina Katedra Piel?gniarstwa Wy?szej Szko?y Biznesu i Przedsi?biorczo?ci w Ostrowc
?egnam Senator RP Janin? Fetli?sk?-nasze wspólne rozmowy i promienny u?miech, którym by?am obdarowywana zostan? w mojej pami?ci.

poniedziałek, 19.04.2010 godz.16:12   
Autor:   Eugeniusz Leszczak z rodzin?, Siemianowice ?l?skie
Wyrazy wspó?czucia dla pogr??onych w ?alu i ?a?obie z powodu ?mierci Jasi m??owi W?odzimierzowi, synowi Bartoszowi oraz siostrom Zosi i Gieni sk?ada Gienek z rodzin?

poniedziałek, 19.04.2010 godz.16:59   
Autor:   antygona
Dreczy mnie widok spalonych swiec
w nich czastki Twojego ciala z ustami
z zastygla prawda
W Smolensku tylko wiatr smierci,drzewa bez ptakow...
Nie ma nikogo by otulil Ci glowe,szepnal
po polsku ...INKA
W peknietych niebiosach zgaslo dla nas slonce...
W smiertelnej podrozy pozostawiam Cie w moim krwawiacym sercu na zawsze ...Grecja z Toba z Rodzina z Polska

poniedziałek, 19.04.2010 godz.17:10   

poniedziałek, 19.04.2010 godz.20:18   
Autor:   Klasztor Sióstr Klarysek w Miedniewicach
W tych trudnych i bolesnych dniach tworzymy jedn? wielk? rodzin? trwaj?c? w ?a?obie i bólu po tragedii w Smole?sku. W?ród tylu znakomitych ludzi jest równie? niezapomniana Pani Senator Janina Fetli?ska.
Wspólnota Sióstr Klarysek z Miedniewic sk?ada wyrazy najg??bszego wspó?czucia Rodzinie Pani Senator. Wspominamy Jej dobro?, dzi?kujemy za pami?? o siostrach klaryskach, o naszej wspólnocie w Miedniewicach, za to, ?e by?a z tymi, którzy potrzebowali Jej serca, szczególnie z Rodzin? Adwentów.
Dobro, które nigdy nie umiera, niech przyjmie Dobry Bóg. Modlimy si? za wszystkie ofiary tragicznej katastrofy, za wszystkie osierocone rodziny, a szczególnie za Rodzin? Pani Senator i ??czymy si? modlitw? i sercami w uroczysto?ciach pogrzebowych w Ciechanowie.
Ksieni Klasztoru Sióstr Klarysek w Miedniewicach
s.M.Serafina Dzik OSC z siostrami

poniedziałek, 19.04.2010 godz.21:58   
Autor:   Krzysztof Ple?niak z ma??onk? i dzie?mi
Pani Senator Janina Fetli?ska by?a chodz?cym dobrem. Za ofiarowan? innym ludziom pomoc niczego nie oczekiwa?a. Ot, taka bezinteresowna osoba jakich ma?o w tym kraju. Dlatego te? z jej odej?ciem nie mog? si? pogodzi?. Dla wielu ludzi sam fakt bycia osob? uczciw? jest wielk? zalet?. Dla Pani by?o to jednak za ma?o. Z pomagania innym uczyni?a Pani credo swojego ?ycia. Z pe?n? odpowiedzialno?ci? mog? zatem powiedzie?, ?e mia?a Pani r?ce nie tylko czyste, ale i pe?ne.
Za okazan? mi pomoc chcia?bym po staropolsku powiedzie?: Bóg zap?a? Pani Senator.


pokaż stronę:
<<  <    1, 2, 3, [ 4 ] , 5, 6   >  >>