Podziękowanie

    Pragniemy złożyć podziękowanie Uczestnikom Uroczystości Pogrzebowych, które upamiętniały Postać Ś.P. Janiny Fetlińskiej, Senator Rzeczypospolitej Polskiej, oraz Wszystkim Tym, którzy poświęcili nam swój czas, wspierali nas duchowo w tych trudnych dla nas chwilach po stracie Kochanej Żony i Mamy, a także pomogli zorganizować nam uroczystości pogrzebowe.
Włodzimierz i Bartosz Fetlińscy
zobacz wpisy
(...) Zwiędły kwiaty i wachlarz z piór strusich
czas ucieka jak chmara szarańczy
wszystko kończy się wcześniej niż musi (...)

M. Pawlikowska-Jasnorzewska

1952-2010

Janina Fetlińska Senator RP VII kadencji nie żyje

odszedł niezwykły Człowiek, Polityk o wielkim sercu,
oddana ludziom przez całe życie
  Dnia 10 kwietnia 2010 r., w sobotę Senator RP Janina Fetlińska wsiadła do samolotu TU-154, lecącego z delegacją Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego na uroczystości związane z obchodami 70. rocznicy Zbrodni Katyńskiej. Samolot rozbił się przy próbie lądowania, ok. 1.5 km od lotniska wojskowego pod Smoleńskiem. Nikt nie przeżył katastrofy.

  Wstrząśnięci do głębi rozmiarem tragedii łączymy się w bólu i cierpieniu z rodzinami ofiar katastrofy, składając wyrazy szczerego współczucia wszystkim bliskim, którzy ponieśli niepowetowaną stratę.
Życiorys Janiny Fetlińskiej
Posłuchaj materiału wspomnieniowego, przygotowanego przez red. Marka Cynkara z Polskiego Radia Rzeszów
Archiwalna witryna internetowa

Księga Kondolencyjna

poniedziałek, 19.04.2010 godz.22:41   
Autor:   Stowarzyszenie Prawicy Ziemi P?o?skiej
Janin? Fetli?sk? Senator RP 6 i 7 kadencji. Z g??bokim ?alem ?egnamy. Sk?adamy wyrazy wspó?czucia i ?alu ??cz?c si? w ?a?obie z M??em W?o?imierzem, Synem Bartoszem oraz Siostrom Zosi i Gieni, sk?ada Prezes Stowarzyszenia Prawicy Ziemi P?o?skiej Alicja Ignasiak z me?em.

wtorek, 20.04.2010 godz.00:19   
Autor:   Katarzyna i Jacek Litewscy
Dzi?kuj? Bogu za Dar naszego spotkania.
Prosz? w dalszym ci?gu opiekuj si? Swoimi najbli?szymi oraz upraszaj u Boga potrzebne ?aski dla naszej kochanej Ojczyzny.
Jeste?my pewni, ?e ju? pracujesz u Niego!
Pokój z Tob?!

wtorek, 20.04.2010 godz.00:30   
Autor:   Jakub z Poznania
W dobie tragicznych wydarze? jakie rozegra?y si? w sobot? 10 kwietnia na ziemi smole?skiej chcia?bym z?o?y? wyrazy najserdeczniejszego wspó?czucia dla najbli?szej Rodziny ?.P. Janiny Fetli?skiej, wszystkim osobom z Jej codziennego otoczenia zawodowego, a tak?e wszystkim mieszka?com Ciechanowa, którzy w zadumie i ca?ej swojej skromno?ci op?akuj? strat? swojej Pani Senator. Chcia?bym równie? do??czy? skromny cytat, którym chcia?bym ze swojej skromnej strony z?o?y? ho?d wszystkim ofiarom Tragedii Smole?skiej w tym Pani Senator.

"...Patrz?c z wysokiego stanowiska ewolucji,
w niesko?czon? otch?a? przysz?o?ci,
dostrzegamy tam,
nie rozpaczliwe mroki wiecznej ?mierci,
lecz ?ywi?ce blaski,
wiecznego i wci?? pot??niejszego ?ycia"

Wieczny odpoczynek.......

wtorek, 20.04.2010 godz.08:38   
Autor:   Krzysztof Zawisza
JEDNEMU POTRZEBA CA?EGO ?YCIA BY SPOJ?A? NA INNYCH I ZOBACZY? W NICH CIERPIENIE.PANI SENATOR WYSTARCZYO JEDMO SPOJRZENIE I BY?A GOTOWA DO NIESIENIA POMOCY. SZCZERZE WSPÓ?CZUJE RODZINIE I BLISKIM PO STRACIE KOGO? TAK WSPANIA?EGO .SAM WIEM CO TO JEST BÓL PO ?MIERCI UKOCHANYCH ,TRZY LATA TEMU ZGIMO? MÓJ STARSZY SYN. ?EGNAM WAS KOCHANI.

wtorek, 20.04.2010 godz.12:52   
Autor:   Dyrekcja Zespo?u Szkó? Nr 2 im. Leona Rutkowskiego w P?o?sku, nauczyciele, uczniowie i pr
?p. Pani Senator dr Janina Fetli?ska odesz?a pogr??aj?c nas w wielkim smutku i pozostawiaj?c po sobie ogromn? pustk?.
Zmar?a by?a osob? zawsze otwart? i gotow? nie?? pomoc drugiemu cz?owiekowi. Propagowa?a zdrowy styl ?ycia i zabiega?a o promowanie zdrowia w szkole. Szczególnie wspomaga?a ?rodowisko piel?gniarskie. By?a wielkim autorytetem i wzorem do na?ladowania dla wszystkich Polaków, a szczególnie dla m?odzie?y, z któr? mia?a dobry kontakt.
?p. Janin? Fetli?sk? zapamietamy jako osob? mi?? i serdeczn?, zawsze u?miechniet?, o ciep?ym g?osie i przyjaznym spojrzeniu.
Na zawsze pozostanie w naszych sercach.
Wyrazy g??bokiego ?alu i wspó?czucia dla najbli?szych sk?ada
Dyrekcja ZS Nr 2 w P?o?sku
wraz z nauczycielami i pracownikami

wtorek, 20.04.2010 godz.13:02   
Autor:   anna
Smutek, ból i wielki ?al... niepowetowana strata

wtorek, 20.04.2010 godz.13:04   
Autor:   Jaros?awskie Stowarzyszenie Osób Niepe?nosprawnych
Pogr??eni w smutku ?egnamy ?p. Janin? Fetli?sk? Senator RP, tragicznie zmar?? w katastrofie lotniczej pod Smole?skiem w dniu 10 kwietnia 2010 roku. Rodzinie zmar?ej, bliskim oraz Jej Wspó?pracownikom wyrazy szczerego wspó?czucia sk?adaj? Zarz?d, pracownicy oraz Cz?onkowie Jaros?awskiego Stowarzyszenia Osób Niepe?nosprawnych.

wtorek, 20.04.2010 godz.14:56   
Autor:   Violetta Matla
"Niech Anio?owie zawiod? Ci? do raju,a gdy tam przyb?dziesz, niech przyjm? Ci? m?czennicy i wprowadz? Ci? do krainy ?ycia wiecznego. Chóry Anielskie niechaj Ci? podejm? i z Chrystusem zmartwychwsta?ym miej rado?? wieczn?".
Kochana Ineczko nie tak mia?o by?...
Teraz ju? nic nie b?dzie jak dawniej...
By?a? moim MISTRZEM jak b?dzie bez Ciebie?
Obiecuj? modlitw? i pami?? - na zawsze
??czymy si? w szczerym bólu z Twoj? rodzin?: Viola i Darek Matla z córkami

wtorek, 20.04.2010 godz.17:07   
Autor:   Wojtek G?sicki
Pani Senator... Mo?e tam jest jaki? Senat Niebieski...i pewnie jakie? problemy tam s? - chocia? inne. W wolnej chwili prosz? Pami?ta? o Ciechanowie...Tam podobno jako? inaczej czas p?ynie i ?atwiej jest wsz?dzie zd??y?... Ja zostan? jeszcze w tym p?dzie tutaj i tylko nie doczekam si? tej naszej wspólnej kawy "na wiosn?". Ju? ?adnej kawy... Mój Bo?e, najmagiczniejsze w tym wszystkim jest to, ?e ja tu pisz? co? do Pani, a Pani przecie? ju? o tym wie, co ja chc? napisa? - wcale nie musi Pani tego czyta?...
Nie pisz?, ?e "?egnamy si?", bo to przecie? nie tak. Nie pisz?, ?e "dzi?kuj?" za Dobro? i Wszystko, bo wierz?, ?e to nie jest koniec. Po prostu od jakiego? czasu jest troch? inaczej ni? do tej pory. Troch? inaczej...i tylko troch?...

wtorek, 20.04.2010 godz.19:56   
Autor:   G?ówna Biblioteka Lekarska w Warszawie
Z g??bokim bólem i ?alem ?egnamy Pani? Senator dr nauk medycznych Janin? Fetli?sk? cz?owieka wielkiego serca, odwagi i opieku?czo?ci.
Rodzinie pani Senator sk?adamy wyrazy g??bokiego wspó?czucia.

wtorek, 20.04.2010 godz.21:10   
Autor:   siostry wizytki z Jas?a
Nie ma nic wa?niejszego nad zbawienie swojej duszy. (?w. Fr. Salezy). ?p. Pani Senator Janina w swoim ?yciu pracy nigdy o tej prawdzie nie zapomnia?a. Dzi?kujemy Jej za wspania?? postaw? Polki i katoliczki. W modlitwie pami?tamy o Jej duszy i wszystkich ofiarach tej strasznej katastrofy.


wtorek, 20.04.2010 godz.21:19   
Autor:   mgr in?. Waldemar Przybysz
Sk?adam wyrazy g??bokiego wspó?czucia wszystkim bliskim Pani Senator. Tak wielu Polskich patriotów odda?o swoje ?ycie za Polsk? w 1940r. i teraz 10 kwietnia 2010r. Teraz tak bardzo b?dzie Ich brakowa?o.

wtorek, 20.04.2010 godz.22:41   
Autor:   Katarzyna i Jacek Litewscy
W?odku i Bartoszu!
W tej tak bardzo smutnej i trudnej dla Was chwili jeste?my z Wami. Ineczka jest z Wami i Wy b?dzcie z Ni?!

środa, 21.04.2010 godz.07:11   
Autor:   Krzysztof Nalecz z Adelajdy
Odeszlas tragicznie bez pozegnania.
Pozostajesz w mojej pamieci na zawsze jako wspanialy czlowiek, zyczliwy i dobry doradca, oddany Polsce patriota.
Niech Bog zabierze Cie do Raju

środa, 21.04.2010 godz.09:54   
Autor:   Iwona Konop
...Ka?dy dzie? jest szans?, aby spotka? si? z drugim cz?owiekiem, jutro mo?e go ju? nie by?...
?.P. Senator RP Janinie Fetli?skiej dzi?kuj? za zaufanie, ciesz? si?, ?e mog?am jeszcze z Pani? w dn. 09.04.2010r.(pi?tek) telefonicznie rozmawia?. Czeka?am na telefon z potwierdzeniem, ?e dokumenty, które wys?a?am faksem przesz?y bez problemów i s? czytelne. Powiedzia?a Pani, ?e jest Pani teraz w drugim pokoju, i Pani sprawdzi... czeka?am... czeka?am - nie mog?am opu?ci? biura, dosz?am jednak do wniosku, i? wszystko jest z dokumentami w porz?dku, mog? opu?ci? biuro. Zawsze przecie? mog?a Pani do mnie zadzwoni?, o ka?dej porze... Umowa, zaufanie zobowi?zuje do odpowiedzialno?ci za wszystko co si? czyni. Nasza relacja mia?a ró?ne barwy, jednak opiera?a si? na prawdzie i otwartym wyra?aniu pogl?dów, i w?asnym spojrzenia na "dan? kwesti?". Dzi?kuj? za "Szko?? ?ycia"- mniej wi?cej tak Pani powiedzia?a przy naszym pierwszym spotkaniu, kiedy poprosi?am Pani? o ukierunkowanie, gdzie ewentualnie mog?abym szuka? pracy. Pani podej?cie do mnie, ciep?o i troska, któr? okaza?a mi Pani w czasie pierwszej rozmowy, urzek?y mnie...Propozycja pracy na pierwszym spotkaniu, kiedy zupe?nie mnie Pani nie zna?a i nie by?am z ?adnego polecenia, tym bardziej mnie zaskoczy?y, i utwierdzi?y w przekonaniu, i? warto obdarza? zaufaniem ka?dego cz?owieka - mimo, i? jest w nim dobro i z?o. Mówi?a Pani, i? "w cz?owieku jest potencja?, tylko cz?owiek potrzebuje dobrego ukierunkowania". Dzi?kuj?, ?e Pani we mnie wierzy?a..., za stanowczo?? i wymagania, wysokie wymagania - co do szybko?ci pracy i podejmowania decyzji. Mam nadziej?, ?e zda?am egzamin ze sprawno?ci i organizacji biura, która nas czeka?a w zwi?zku z planowanym spotkaniem Pana Pos?a Grzegorza Tobiszowskiego z mieszka?cami Ciechanowa, i M?awy w sprawie spó?dzielni mieszkaniowych...
Wszystko straci?o blask, gdy Pani odesz?a...
?egnam Pana Panie Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej Profesorze Lechu Kaczy?ski i Pani? Pani Mario Kaczy?ska, oraz Wszystkich, którzy stali si?, w dniu 10.04.2010r. M?czennikami, gin?c w katastrofie lotniczej pod Smole?skiem.
Wszystkim Rodzinom Ofiar katastrofy, bliskim i znajomym sk?adam wyrazy wspó?czucia i ??cz? si? w bólu, po stracie tak wyj?tkowych Patriotów, Polaków, którzy ?yli, wed?ug zasady Bóg, Honor i Ojczyzna przede wszystkim, zawsze na pierwszym miejscu.

Cze?? Ich Pami?ci!

środa, 21.04.2010 godz.10:23   
Autor:   Urszula Koz?owska s.ursz.SJK, Wspólnoty: CZWARTKI PAPIESKIE I KR?G EMAUS
Serce z bólu dr?y. Sk?adamy ho?d. Pochylamy czo?a i zginamy kolana polecaj?c Mi?osierdziu Bo?emu ?p. Senator RP Pani? Janin? Fetli?k? oraz wszystkich tajemniczo i tragicznie zmar?ych 10.04.2010 w katastrofie lotniczej wpobli?u Katynia. Podnosimy g?owy ku górze i wznosimy nasze modlitwy b?agaj?c Boga w intencji Osieroconych i ca?ej naszej Ojczyzny. Jak ewangeliczne ziarno rzucone w ziemi?, niech i ta OFIARA wyda plon obfity! – Cz?onkinie i cz?onkowie ogólnopolskich wspólnot: Czwartki Papieskie i Kr?g Emaus.
Z Warszawy, w dniu pogrzebu,
21 kwietnia 2010 r.

środa, 21.04.2010 godz.11:52   
Autor:   Krzysztof Tenerowicz KZ "S" w NFZ
S?owa wielkiej podzi?ki za wspó?prace z Komisj? Zak?adow? NSZZ "S" w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz wyrazy szczerego wspó?czucia dla rodziny sk?ada Krzysztof Tenerowicz Przewodnicz?cy Komisji Zak?adowej NSZZ"S" w Narodowym Funduszu Zdrowia

środa, 21.04.2010 godz.13:05   
Autor:   Janina i Zbigniew Karolscy z Gi?ycka
Wyrazy g??bokiego wspó?czucia dla rodziny i bliskich Pani Janiny.

środa, 21.04.2010 godz.15:30   
Autor:   Tadeusz Lewandowski
?adne s?owa nie wyra?? smutku po ofiarach tej tragedii. Wyrazy g??bokiego wspó?czucia dla M??a W?odzimierza oraz syna Bartosza oraz ciechanowskiego oddzia?u Prawa i Sprawiedliwo?ci.

środa, 21.04.2010 godz.23:59   
Autor:   obserwator
Nie do Wiary, ze wystarczy 5 sekund aby los zabra? tylu wspania?ych ludzi. Bedzie nam ich brakowa?. Ból i ?al w naszych sercach. Niech wam ziemia lekk? b?dzie.

czwartek, 22.04.2010 godz.11:00   
Autor:   Bo?ena Kotkowska - Pose? na Sejm RP
Z g??bokim ?alem i smutkiem przyj??am wiadomo?? o tragicznej ?mierci Senatora VII kadencji Senatu RP Janiny Fetli?skiej oraz pozosta?ych Cz?onków oficjalnej delegacji na obchody 70-lecia zbrodni katy?skiej.
Tak nagle odesz?y z naszego grona wybitne osobisto?ci i ludzie, którzy
w imi? polskiej racji stanu i powoduj?c si? mi?o?ci? do Ojczyzny trwali na posterunku, s?u??c obywatelom Niepodleg?ej Polski. W tej smutnej chwili sk?adam wyrazy g??bokiego wspó?czucia i kondolencje dla Rodzin, Bliskich
i pracowników Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.
??cz? si? w bólu i smutku z powodu straty Czo?owych Reprezentantów naszej umi?owanej Ojczyzny.

Verba Volant, Scripta Manet!
„Niech wasze czynny i mi?o?? do Ojczyzny b?d? zapisane w dziejach historii polskiego Narodu, ku chwale Ojczyzny i dla pami?ci potomnych”.


czwartek, 22.04.2010 godz.11:02   
Autor:   Marcin Skorupski
Zawsze u?miechni?ta, zawsze pogodna-wspania?a kobieta tak? J? zapami?ta?em w restauracji sejmowej

czwartek, 22.04.2010 godz.14:06   
Autor:   Burmistrz,Przewodnicz?cy Rady, pracownicy Urz?du Miasta i Gminy w G?binie
??cz?c si? w bólu i smutku z rodzin? w zwi?zku ze ?mierci? Pani Senator Janiny Fetli?skiej sk?adamy wyrazy g??bokiego wspó?czucia i ?alu m??owi Panu W?odzimierzowi oraz synowi Bartoszowi.
Droga Pani Senator pozostaniesz w naszych sercach i pami?ci oraz modlitwach na zawsze.

czwartek, 22.04.2010 godz.14:47   
Autor:   Witold Lech Idczak Senator RP
Tak bardzo brak... Twojego Ciep?ego U?miechu, Cichych S?ów, oklasków gdy ko?czyli?my przemawia?, ?y?a? wg B?ogos?awie?tw Cicho i Skromnie, gdy odesz?a? dopiero wielko?? Straty pokaza?a jak bardzo Ci? Brak. jestem dumny ?e Ci? pozna?em i mog?em przez krótk? chwil? mie? wielki zaszczyt towarzyszy? Ci w Senacie. Patrz? na Anio?ka którego od Ciebie dosta?em ... tu na ziemi Ty by?a? Anio?em po?ród nas. Odpoczywaj w Pokoju po Prawicy Pana.

czwartek, 22.04.2010 godz.19:04   
Autor:   dr Halina Iwaniuk USJK,wyk?adowca UKSW Warszawa
Sk?adam wyrazy wspó?czucia z powodu tragicznej i tajemniczej ?mierci ?p. dr Janiny Fetli?skiej-Senator RP VII kadencji. W katastrofie lotniczej pod Smole?skiem -na pielgrzymim szalku do Katynia-w Osobie Pani Senator stracili?my Wielk? Mi?o?niczk? ?YCIA, PRAWDY, WIARY I POLSKO?CI. Modl? sie, by ofiara Jej ?ycia nie posz?a na marne i pomog?a Polakom ?y? w prawdzie i w pe?nej wolno?ci Dzieci Bo?ych mi?uj?cych Boga i ziemsk? Ojczyzn?-Polsk?.

czwartek, 22.04.2010 godz.21:37   
Autor:   Chór „Polonia Dortmund”
W obliczu tragedii narodowej, która pogr??y?a w g??bokim smutku wszystkich Polaków w kraju i poza jego granicami,sk?adamy wszystkim rodzinom bezpo?rednio dotkni?tym tragedi?, jaka rozegra?a si? 10 kwietnia 2010 roku w Smole?sku, najszczersze i z g??bi serce p?yn?ce wyrazy wspó?czucia i solidarno?ci w niewypowiedzialnym bólu i ?alu.
Przed kilkoma miesi?cami s?uchali?my w Polskiej Misji Katolickiej w Dortmundzie g?osu pani Senator RP
dr Janiny Fetli?skiej. Szczególnie pi?kne i pokrzepiaj?ce s?owa o Polsce, Polakach i naszej roli w europie wypowiedziane przez Pani? Senator by?y dowodem jak bardzo zaanga?owana by?a w sprawy podtrzymywania kultury i tradycji polskiej poza granicami. Uczy?a nas jak istotna jest wi?? z ojczyzn? i jej piel?gnowanie.
Dzi? p?acz?c wspominamy te chwile.
Dziewi??dziesi?tsze?? istnie? ludzkich, Polaków, w tym
pan Prezydent RP i kwiat ?ycia politycznego stanowi ogromn?
wyrw? w polskim organi?mie narodowym, napawaj?c nas
wszystkich strachem i obaw? o przysz?o??.
70-letnia, czarna klamra spina teraz ju? dwie tragedie narodu
polskiego, jakie rozegra?y si? w Lasach Katy?skich.
Niech Bóg ma ich wszystkich w swojej opiece.

czwartek, 22.04.2010 godz.21:44   
Autor:   Polsko-Niemieckie Stow. Twórców i Mi?o?ników Sztuki w Dortmundzie
Poleg?ym
/10 kwietnia 2010/

Nie wypowiedz? usta
co czuj? polskie serca,
mowa tu zbyt uboga,
by wyrazi? wielki ?al, ból,
jak ro?nie w polskich
sercach trwoga.
Polecieli w Kraj daleki,
by modli? si? za polskie dusze,
by znicze zapali?,
zostawi? wie?ce, kwiaty,
dla tych zamordowanych
przed siedemdziesi?ciu laty.
Tragedia si? sta?a,
w trumnach Polska ich wita
kwiatami, zniczami
a ka?dy Boga pyta:
dlaczego? dlaczego? dlaczego?
(M. Przybylska)

piątek, 23.04.2010 godz.09:38   
Autor:   Gra?yna Skibi?ska z Rodzin?
"Umar?ych wieczno?? dot?d trwa,
dok?d pami?ci? IM si? p?aci"
W. Szymborska
Tak trudno uwierzy? w to co sta?o si? 10 kwietnia 2010 roku.

sobota, 24.04.2010 godz.22:44   
Autor:   Marcin D?browski
Ziemia Zachodnia nigdy o Pani nie zapomni...
W naszych sercach wiecznie miejsce dla Pani...

niedziela, 02.05.2010 godz.14:25   
Autor:   Jaros?aw Kulesza
To szcz??cie móc ?y? w czasach, w których pracowa?a i dzia?a?a Pani Janina. Widz?c jej trud, g??boki patriotyzm i humanizm, który by? codzienno?ci?, jestem dumny, ?e jestem rodakiem Pani Senator.
Dzi?kuje te? Panu Bogu, ?e dane mi jest by? koleg? w zawodzie takiego cz?owieka jak tragicznie zmar?a.
Pani Janino, spu?cizna, któr? pozostawi?a Pani po sobie, b?dzie dla mnie ogromnym wyzwaniem, któremu z ca?ych si? b?d? stara? si? sprosta?.
Na zawsze pozostanie Pani w mej pami?ci.

pokaż stronę:
<<  <    2, 3, 4, [ 5 ] , 6   >  >>