Podziękowanie

    Pragniemy złożyć podziękowanie Uczestnikom Uroczystości Pogrzebowych, które upamiętniały Postać Ś.P. Janiny Fetlińskiej, Senator Rzeczypospolitej Polskiej, oraz Wszystkim Tym, którzy poświęcili nam swój czas, wspierali nas duchowo w tych trudnych dla nas chwilach po stracie Kochanej Żony i Mamy, a także pomogli zorganizować nam uroczystości pogrzebowe.
Włodzimierz i Bartosz Fetlińscy
zobacz wpisy
(...) Zwiędły kwiaty i wachlarz z piór strusich
czas ucieka jak chmara szarańczy
wszystko kończy się wcześniej niż musi (...)

M. Pawlikowska-Jasnorzewska

1952-2010

Janina Fetlińska Senator RP VII kadencji nie żyje

odszedł niezwykły Człowiek, Polityk o wielkim sercu,
oddana ludziom przez całe życie
  Dnia 10 kwietnia 2010 r., w sobotę Senator RP Janina Fetlińska wsiadła do samolotu TU-154, lecącego z delegacją Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego na uroczystości związane z obchodami 70. rocznicy Zbrodni Katyńskiej. Samolot rozbił się przy próbie lądowania, ok. 1.5 km od lotniska wojskowego pod Smoleńskiem. Nikt nie przeżył katastrofy.

  Wstrząśnięci do głębi rozmiarem tragedii łączymy się w bólu i cierpieniu z rodzinami ofiar katastrofy, składając wyrazy szczerego współczucia wszystkim bliskim, którzy ponieśli niepowetowaną stratę.
Życiorys Janiny Fetlińskiej
Posłuchaj materiału wspomnieniowego, przygotowanego przez red. Marka Cynkara z Polskiego Radia Rzeszów
Archiwalna witryna internetowa

Księga Kondolencyjna

środa, 14.04.2010 godz.12:56   
Autor:   Robert Ko?akowski Pose? na Sejm RP
?egnam Lecha Kaczy?skiego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Jego ma??onk? Mari?, Kole?anki i Kolegów z Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwo?ci w tym nasz? Janeczk? -Senator RP dr n.med.Janin? Fetli?sk? oraz Wszystkie Ofiary katastrofy lotniczej pod Smole?skiem - ??cz? si? w bólu i modlitwie z ich Rodzinami i Bliskimi. Zgineli ludzie, którzy ca?e swoje ?ycie po?wi?cili Ojczy?nie i ludziom spotkanym na swej drodze. Na zawsze pozostan? w naszych sercach i naszej pami?ci.

środa, 14.04.2010 godz.13:17   
Autor:   Pracownicy Biura Senatorskiego Senator RP Janiny Fetli?skiej
... brakuje s?ów, by odda? ból ...
Nasza Kochana Pani Senator by?a Wielkim, M?drym, Dobrym, Pokornym i Radosnym Cz?owiekiem. Wierzymy, ?e nadal jest Pani Senator z nami, wspiera nas, dodaje si?, uczy jak by? Cz?owiekiem w ka?dej sytuacji. Pragniemy podzi?kowa? Panu Bogu za dar poznania Pani Senator i zaszczyt bliskiej wspó?pracy w wykonywaniu mandatu Senatora, tak wa?nej, zaszczytnej i odpowiedzialnej funkcji dla dobra naszej Ojczyzny i Wszystkich Polaków.
Dzi?kujemy za matczyn? opiek?, ciep?o p?yn?ce z g??bi serca, za trosk? i dobre s?owo. Zawsze b?dziemy nosi? Pani? Senator w naszych sercach.

Iwona Konop, Karolina Nawrocka i Maciej Karpiuk

środa, 14.04.2010 godz.13:32   
Autor:   Iwona Konop
"Dotykaj prosz? Bo?e, dotykaj nas Panie,
Dotykaj sw? Mi?o?ci?, Twoim zaufaniem,
Dotykaj tak by ka?dy odczu? Twoje tchnienie,
Dotykaj i zawstydzaj Twoim uniesieniem,
Dotykaj prosz? Bo?e nagle, po cichutku,
Dotykaj, aby ?wiat?o prawdy,
móc dostrzec w mroku smutku...
Dotykaj bo Twa wielko?? równa? si? nie mo?e
i tylko Ty Panie dajesz ?ycie nowe.
Niech dzi?ki Tobie Panie Duch nowy zago?ci,
w cz?onkach co umar?y by zrodzi? si? w Mi?o?ci."

środa, 14.04.2010 godz.14:17   
Autor:   Czes?aw K.
Wspó?czucie - ze ?ci?ni?tego serca - wyra?am dla Rodziny Pani Senator, Jej Biura i Wspó?pracowników oraz ?al t?sknoty za Wszystkimi, którzy zgin?li. Okazuj? si? teraz nam tak bliscy i znajomi! Bardziej ni?by?my mogli s?dzi? przed porankiem soboty 10 kwietnia... To s? oby ostatni ju? M?czennicy Katynia, dzi?ki którym ?wiat dowie si? tak?e i o Tych Pierwszych.

środa, 14.04.2010 godz.17:06   
Autor:   Magda i Rafa?
Tak trudno w to uwierzy?...Tak smutno teraz b?dzie...

środa, 14.04.2010 godz.17:10   
Autor:   Gra?yna Nowak
Inko, na zawsze pozostaniesz niedo?cignionym wzorem. Spoczywaj w pokoju.Cze?? Twojej pami?ci.

środa, 14.04.2010 godz.18:36   
Autor:   Pawe? Kalinowski
"To nie tak mia?o by?, zupe?nie nie tak....." w ho?dzie Pani Senator - wyborca

środa, 14.04.2010 godz.20:18   
Autor:   Maria Teresa z Hamburga
Dziekuj? Bogu za poznanie naszej Pani Janiny ,boli nag?e odejscie Twoje Janino do Ojczyzny Niebieskiej 10 kwietnia -na tej dzien szczególny dla mnie przybylam do Ojczyzny do Krakowa ,pamietam nasze spotkania w P?ocku i w Warszawie ,??cz? si? w bólu i modlitwie z rodzin? ufajac w odrodzenie naszej Ojczyzny Polski przez ofiar? waszego ?ycia www.mariateresa.pl

środa, 14.04.2010 godz.20:18   
Autor:   Katarzyna Sz
?egnam Lecha Kaczy?skiego i jego ?on? Mari?. A tak?e nasz? pani? Janin? która zawsze by?a ?yczliwa z u?miechem na twarzy. Dopisani zostali do tej tragicznej listy Katy?skiej. ?pijcie w pokoju widocznie taka by?a wola Boga.

środa, 14.04.2010 godz.20:19   
Autor:   Katarzyna Sz
?egnam Lecha Kaczy?skiego i jego ?on? Mari?. A tak?e nasz? pani? Janin? która zawsze by?a ?yczliwa z u?miechem na twarzy. Dopisani zostali do tej tragicznej listy Katy?skiej. ?pijcie w pokoju widocznie taka by?a wola Boga.

środa, 14.04.2010 godz.20:44   
Autor:   Ewa Piotrowska
Rodzinie zmar?ej wyrazy wspó?czucia i przetrwania trudnych chwil .

środa, 14.04.2010 godz.20:53   
Autor:   ostatnie po?egnanie od Barbary
Tak trudno wyrazi? smutek i ból,na kartkach nie wida? ?ez Odesz?a? tak nagle po cichu i sko?czy? si? ?ycia kres

środa, 14.04.2010 godz.21:11   
Autor:   Robert Cie?la
Siedz? sobie w?a?nie z moj? córk? Martynk? i mówi? jej jak? By?a? fajn? moj? Cioci?. Mieli?my si? spotka? w chwili wolnej w tym miesi?cu, aby pozna?a obie moje córki i moj? ?on?. Niestety.....

środa, 14.04.2010 godz.21:14   
Autor:   Absolwentka
G??bokie wyrazy wspó?czucia dla rodziny i bliskich Pani Janiny. B?d? pami?ta?.

środa, 14.04.2010 godz.21:20   
Autor:   Ma?gorzata K.
Wyrazy wspó?czucia dla Rodziny. Spoczywaj w Bogu.

środa, 14.04.2010 godz.21:45   
Autor:   x Z. Olszewski
"Jak woda, która w jednej chwili niszczy pieknie kwitn?c? ??k?. Tak pot??na jest ?mier?, która w jednej chwili wyrywa cz?owieka. Ale od smierci pot??niejsza jest mi?o??, ktorej nikt nie zabije" Wyrazy g??bokiego wspó?czucia dla Rodziny Pani Senator Janiny Fetli?skiej. Z pami?ci? w modlitwie o Niej i o ca?ej Rodzinie.

środa, 14.04.2010 godz.21:53   
Autor:   Justyna z Warszawy
B?d? Pamieta? Pani? Janin? Fetli?sk? jako u?miechni?t?, ?yczliw? i pe?n? ciep?a osob?. Mia?a w sobie ogrom si?y do pracy i pomocy innym ludziom. Zawsze oddana ochronie zdrowia, stara?a si? j? zmienia?, wierz?c w lepsz? przysz?o??. ?pij spokojnie Inka... B?d? o Tobie pami?ta?, bedzie mi brakowa?o Twoich s?ów i u?miechu...

środa, 14.04.2010 godz.22:18   
Autor:   Bo?ena i Roman Str?po?
??czymy si? z Rodzin? pogr??on? ?a?ob?

środa, 14.04.2010 godz.22:57   
Autor:   Grazyna Dykowska
Inka, Za szybko odesz?a?, jak i wszyscy którzy zgin?li z Tob?. Mia?y?my pój?? na kaw?, mia?a? na obron? mojego doktoratu.......... A Twoja habilitacja... a syn? a m??? Zostali sami. ?al, ?zy i pytania dlaczego. By?a? moj? podpor? w moich trudnych chwilach. B?d? dalej dobr? piel?gniark?, ciep?? osoba w niebie. Ja NAPEWNO Ciebie nie zapomn?. grazyna

środa, 14.04.2010 godz.23:15   
Autor:   Edyta Sztandera - Go?dych
Wielka strata, wielki ?al...Niech Pan Bóg ma Pani? w opiece. Zapewniamy o pami?ci i modlitwie. Szczere kondolencje dla najbli?szych.

czwartek, 15.04.2010 godz.03:14   
Autor:   Katarzyna Kudriawcew
Dziekuje za wspanialy przyklad zycia i ofiary, za cieplo,szlachetnosc i dobroc..Za Polskosc... Do zobaczenia w DOMU OJCA!

czwartek, 15.04.2010 godz.03:32   
Autor:   El?bieta Chojnacka
Szanowna Pani Senator! Kochana Ninko! Dziekuj? Bogu za Twoj? mi?o?? do Niego w ludziach.Tak bardzo stara?a? si? s?u?y? ka?demu Najmniejszemu (bez kompromisów!) - to by?o pi?kne! Ale mam do Ciebie jeszcze ma?? pro?b? - zorganizuj Tam wsparcie dla Polskiej S?u?by Zdrowia - niech s?u?y tylko ?YCIU!!! Ps.Dzi?kuj? jeszcze raz za Twoj? dobro? i za... kwiaty, co rozdziela?y wo? ka?dego roku,a dzi? widz? znów nowe p?ki!!! Do zobaczenia!Ela

czwartek, 15.04.2010 godz.07:45   
Autor:   El?bieta Krajewska-Ku?ak
Ci, co odchodz?, wci?? z nami s?. I ?yj? sobie obok nas. Patrz? z mi?o?ci? na nasze dni I czasem si? ?miej? przez ?zy (...) Ci, co odchodz? wci?? z nami s?. Czujesz ich pomoc, gdy jest ?le. Wi?c gdy z ciemno?ci? rozmawiasz, to... Oni Ci? widz?, Oni s? (...) Ineczko, odesz?a? w najmniej oczekiwanym momencie. Przyjacó?ko bez Ciebie je realizowa?? Jak? Póki kto? nas pami?ta, wci?? ?yjemy. Ciebie nie sposób zapomniec.... Ela z Rodzin?

czwartek, 15.04.2010 godz.08:11   
Autor:   Jacek Kraszewski
Gdyby tak mo?na by?o cofn?? czas. Gdyby tak mo?na by?o rozmawia? z nasz? Pani? Senator Janin? Fetli?sk?. Jest mi niewymownie przykro, ?e odszed? od nas tak wyj?tkowy cz?owiek. Rodzinie i przyjacio?om sk?adam wyrazy g??bokiego wspó?czucia.

czwartek, 15.04.2010 godz.09:25   
Autor:   Regionalne Stowarzyszenie Wschód-Zachód w P?ocku
S?owa tego nie wyra?? ! Rozpacz, ogromny ?al, szok i ...bezradno?? w obliczu tak wielkiej tragedii. Bardzo , bardzo dobry cz?owiek i nieliczny polityk, który chcia? pomóc i pomaga?. Za ?wi?tej Pami?ci Pani? Janin? Fetli?sk? p?acz? nie tylko na Mazowszu, nie tylko w Polsce, ale i tysi?ce kilometrów od Ciechanowa, w dalekiej Syberii, w Bijsku, GórnymA?tajsku, Maruszce..... Cze?? Jej Pami?ci ! Wirginia Matusiak i Zbigniew Dymke, w imieniu Regionalnego Stowarzyszenia Wschód-Zachód w P?ocku i organizacji polonijnych w A?tajskim Kraju .

czwartek, 15.04.2010 godz.09:26   
Autor:   Przewodnicz?ca Zarz?du Oddzia?u POLSKIEGO TOWARZYSTWA PIEL?GNIARSKIEGO w Lublinie mgr Danu
NIECH JEJ ZIEMIA LEKK? B?DZIE, NIECH W PAMI?CI POZOSTANIE USMIECH KTORY ZAWSZE GO?CI? I TE OCZY ROZE?MIANE... POZOSTANIESZ W NASZEJ PAMI?CI JAKO PIEL?GNIARKA I ?AL ?E JU? NIE B?DZIESZ W?RÓD NAS. SZCZERE WYRAZY WSPÓ?CZUCIA.

czwartek, 15.04.2010 godz.10:12   
Autor:   Pawe? Siuda - Asystent
Pani Senator byla Wielkim Cz?owiekiem, nie spotkalem takiego Cz?owieka jak Pani Senator: bardzo dobrym czlowiekiem o go?ebim sercu- ka?demu s?uzy?a pomoc?,skromna,madra- slyzy?a zawsze dobr? rada, g??boko wierz?ca. Dla Kochanej Pani Senator Pawe? Siuda- Asystent

czwartek, 15.04.2010 godz.10:32   
Autor:   El?bieta i Andrzej Fetli?scy
Drodzy W?odzimierzu i Bartku ??czymy si? z Wami w Bólu po niepowetowanej stracie naszej Kochanej Inki. Zawsze jeste?my z Wami i zawsze mo?ecie oczekiwa? naszego wsparcia. Andrzej i Ela Fetli?scy

czwartek, 15.04.2010 godz.10:32   
Autor:   el?bieta szymanik
wyrazy g??bokiego wspó?czucia dla Rodziny. Pozostanie Pani na zawsze w naszych sercch. ?pij w spokoju.

czwartek, 15.04.2010 godz.10:41   
Autor:   absolwentka promocji zdrowia
Pani Doktor, by?a Pani i zawsze b?dzie wielkim autorytetem dla piel?gniarek. Zawsze b?d? pami?ta? o Wielkim Pani Sercu i oddaniu dla drugiego cz?owieka. Spoczywaj w pokoju.

pokaż stronę:
[ 1 ] , 2, 3, 4   >  >>